शास्त्रशुद्ध अष्टविनायक

(0 Review)
Send Us An Enquiry
Send Us An Enquiry
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
Tour Details

अष्टविनायक ही महाराष्ट्रातील आठ मानाची व प्रतिष्ठेची गणपतीची देवळे आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणात असलेल्या ह्या देवळांना स्वतंत्र इतिहास आहे. या सर्व देवळांना पेशव्यांचा आश्रय असल्यामुळे त्यांना पेशवाईच्या काळात महत्त्व प्राप्त झाले. मुद्गल पुराणातही अष्टविनायकांचे वर्णन आढळते.
श्री गणपतीची महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात एक-दोन मंदिरे हमखास पाहण्यास मिळतात. त्या मंदिरांतून गणेशाची हजारो रूपे भाविक अनुभवतात. असे असले तरी, महाराष्ट्रातील या विशिष्ट ‘आठ’ ठिकाणच्या गणेश मंदिरांना, मूर्तींना खास महत्त्व आहे. या आठ मंदिरांस मिळून ‘अष्टविनायक’ म्हटले जाते. गणपतीच्या अनेक नावांपैकी एक नाव म्हणजे विनायक; म्हणूनच या मंदिरांचा संच म्हणजे अष्टविनायक. महाराष्ट्अष्टविनायकांची मंदिरे (स्थळे) महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध आहेत. गणपती ही विद्येची देवता असून तो, सुखकर्ता, दु:खहर्ता आणि रक्षणकर्ता आहे अशी गणेश भक्तांची भावना आहे.

Itinerary
मोरगाव- लेण्याद्री- पाली

दिवस- 0१

iy’kksuk dk;kZy; rs tstqjh,jk=h eqDdke LFkG eksjxko-

दिवस- 02

eksjxko ef/ky Jh e;qjs’ojkph dkdM vkjrh o n’kZu- rsFkqu fl/nVsd ef/ky Jh fl/nhfoukdkps n’kZu, ikyh ef/ky Jh cYykys’ojkps n’kZu, egM ef/ky Jh ojnfouk;dkps n’kZu, jk=h eqDdke LFkG egM-

दिवस-03

egM ef/ky Jh ojnfouk;dkph dkdM vkjrh o n’kZu rsFkqu Fksmj ef/ky Jh fparkeuhps n’kZu, ys.;kfnz ef/ky Jh fxfjtkRetkps n’kZu, vks>j ef/ky Jh fo?us’ojkps n’kZu, jk=h eqDdke LFkG vks>j-

दिवस- 04

jkat.kxko ef/ky Jh egkx.kirhps n’kZu, rsFkqu eksjxko ef/ky Jh e;qjs’ojkps n’kZu vkf.k iqUgk iy’kksuk dk;kZy;kdMs ijrhpk izokl-

lekfo”B

  • jkst 2 ik.;kP;k ckVY;k-
  • 2 osGsp tso.k-
  • ldkGpk pgk uk’Vk-
  • QWfeyh okbZt Lora= :e-

oSf’k”B

  • • vkjkenkbZ lgy-
  • • ofjy izek.ks dkdM vkjrh-
  • • dFkk o gfjikB-
  • • _.kkuqca/k lksgGk-
Review
Submit your review
1
2
3
4
5

Submit

     

Cancel

Create your own review

शास्त्रशुद्ध अष्टविनायक

Average rating:  

 0 reviews

Map
Photos